Místní knihovna Vrbětice

Služby a oznámení

 

Informace o naší knihovně

 • knihovna se nachází (spolu s hasičárnou) v obecním domě č. 43. Vchod do knihovny je naproti a příčně přes křižovatku od hospody Lysáčka (vnuka Krpenského). 
 • knihovní fond:
  • celkem: 1960 knih
   • 1188 beletrie
   • 185 nauèné literatury
   • 529 beletrie pro dìti a mládež
   • 58 naučné literatury pro dìti a mládež
 • pùjčujeme knihy z výměnných souborù v rámci knihovnických regionálních služeb
 • v pùjčovní dobu je možnost využít jedné stanice veøejného internetu  
 • pracovnice Městské knihovny Valašské Kobouky vykonávají odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vedou veškerou evidenci knihovních fondù a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb è. 257/2001 Sb. provádí revizi knihovního fondu na základì Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavøené mezi  Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlínì a Kulturním vzdìlávacím støediskem Valašské Klobouky                                                                                 

 
Knihovna poskytuje zdarma: 

 • Výpùční služby knih a èasopisù.
 • Informaèní služby.
 • Rezervaci knih.
 • Přístup na internet. 
 • Wifi připojení.
 
Informace o ochraně osobních údajů.

Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu …) 
Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon…)
Služební údaje: (číslo čtenářského průkazu, přehled upomínání…)
Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích.
Další údaje (údaj o ZTP…)
 
Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší X let.
 
Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovníckých, informačních a dalších služeb uživatelům. Informování uživatelů o službách a za účelem ochrany majetku a knihovníckého fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem. (Uživatel není povinem tyto údaje uvést a knihovna není povinná poskytovat služby zdarma.)
 
Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. 
Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.  
Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 
Doba uchování osobních údajů
Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a (jeden rok) poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. 
 
Zabezpečení osobních údajů
Osobní údaje knihovna uchovává pouze v listinné podobě/v listinné podobě a počítačové evidenci.   Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k počítačové evidenci je chráněn heslem. Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů. 
 
Další informace
Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.
 

 
  Místní knihovna Vrbětice půjčuje v rámci regionálních knihovnických služeb knihy ze 4 výměnných souborů, které jsou bezplatně zapůjčeny Krajskou knihovnou Františka Bartoše ze Zlína.
 
Knihy jsou barevně odlišeny od vlastního fondu knihovny a mají přísné termíny vrácení kvůli výměně do KKFB ve Zlíně.
 
 
Výměnný soubor označen na hřbetu knihy bílým štítkem a černými písmeny  VS  půjčujeme do konce měsíce ledna. Vracíme do 14.února..
 
Knihy označené na hřbetu knihy modrým štítkem a černými písmeny   VS   půjčujeme do konce dubna a musí být vráceny do 15.května.
 
Knihy označené na hřbetu knihy žlutým štítkem a zelenými písmeny   VS   půjčujeme pouze do konce září a to čtenářům, kteří dodržují termíny vrácení.
 
 
 Podmínky výpůjčky (lhůta, balné a poštovné) stanoví knihovna, která dokument vlastní.

 

 
 
V pátek otevřeno: 17:00 - 20:00 hod.