Místní knihovna Vrbětice

Služby a oznámení

 Informace o naší knihovně

 • knihovna se nachází (spolu s hasičárnou) v obecním domě č. 43. Vchod do knihovny je naproti a příčně přes křižovatku od hospody Lysáčka (vnuka Krpenského). 
 • knihovní fond:
  • celkem: 1960 knih
   • 1188 beletrie
   • 185 nauèné literatury
   • 529 beletrie pro dìti a mládež
   • 58 naučné literatury pro dìti a mládež
 • pùjčujeme knihy z výměnných souborù v rámci knihovnických regionálních služeb
 • v pùjèovní dobì je možnost využít jedné stanice veøejného internetu  
 • pracovnice Mìstské knihovny Valašské Kobouky vykonávají odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vedou veškerou evidenci knihovních fondù a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veøejných knihovnických služeb è. 257/2001 Sb. provádí revizi knihovního fondu na základì Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavøené mezi  Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlínì a Kulturním vzdìlávacím støediskem Valašské Klobouky                                                                                 

 
Knihovna poskytuje zdarma: 

 • Výpùční služby knih a èasopisù.
 • Informaèní služby.
 • Rezervaci knih.
 • Přístup na internet. 
 • Wifi připojení.
 
 
 Místní knihovna Vrbětice půjčuje v rámci regionálních knihovnických služeb knihy ze 4 výměnných souborů, které jsou bezplatně zapůjčeny Krajskou knihovnou Františka Bartoše ze Zlína.
 
Knihy jsou barevně odlišeny od vlastního fondu knihovny a mají přísné termíny vrácení kvůli výměně do KKFB ve Zlíně.
 
 
Výměnný soubor označen na hřbetu knihy bílým štítkem a černými písmeny  VS  půjčujeme do konce měsíce ledna. Vracíme do 14.února..
 
Knihy označené na hřbetu knihy modrým štítkem a černými písmeny   VS   půjčujeme do konce dubna a musí být vráceny do 15.května.
 
Knihy označené na hřbetu knihy žlutým štítkem a zelenými písmeny   VS   půjčujeme pouze do konce září a to čtenářům, kteří dodržují termíny vrácení.
 
 
Knihy označené na hřbetu knihy bílým štítkem  a červenými písmeny  VS  je soubor na přání a objednávku dle našeho výběru. A možností KKFB.
 
 
 
V pátek otevřeno: 17:00 - 20:00 hod.